SVDHiến Pháp

ROM, 1983/2000

 

Hiến Pháp năm 1983 đă được Tổng Công Nghị thứ XV (2000) tu chính

 

NGÔI LỜI ẤN BẢN
Tổng Quyền Rôma 1983/2000

 

 

MỤC LỤC

 

Số trong ngoặc [ ] chỉ số Hiến Pháp

· Lời tựa

· Sắc Châu phê

· Phần mở đầu

 

Phần I

Một Cộng đoàn chia sẻ Sứ vụ của Ngôi Lời

 

I. Nguồn gốc và Mục đích Phục vụ Truyền giáo của chúng ta [101]

II. Thực hiện Phục vụ Truyền giáo của chúng ta [106]

III. Tổ chức Phục vụ Truyền giáo của chúng ta [116]

IV. Tinh thần Phục vụ Truyền giáo của chúng ta  [119]

 

 

Phần II

Sống Hiệp thông với Ngôi Lời

 

I.           Theo Đức Kitô trong các lời khuyên Phúc Âm [201]

1. Khiết tịnh Hiến dâng [202]

2. Khó nghèo Phúc Âm [207]

3. Vâng phục Tông đồ [214]

II.          Đời sống Cộng đoàn [301]

III.         Cuộc sống Lời Chúa và Bí tích [401]

1. Gặp gỡ Chúa [402]

2. Đổi mới liên tục trong Chúa [410]

3. Thành tựu trong Chúa [413]

 

 

Phần III

Sự thăng tiến thành một Cộng đoàn Truyền giáo sống động với Ngôi Lời

 

I. Mục tiêu và Hướng đi của việc Giáo dục và Đào tạo [501]

II. Các giai đoạn của việc Giáo dục và Đào tạo [510]

III. Các vị Giám đốc Giáo dục và Đào tạo [521]

 

 

Phần IV

Quản trị Hội ḍng

 

I.           Thi hành quyền bính [601]

II.          Điều hành Hội ḍng tổng quát [609]

III.         Tổng quản trị [616]

1. Tổng tu nghị [616]

2. Bề trên Tổng quyền và Hội đồng [617]

3. Các chức vụ trực thuộc Hội đồng Tổng quyền [620]

4. Các mối liên hệ giữa Tổng quyền và Hội ḍng [625]

IV.        Quản trị Tỉnh ḍng [627]

1. Tỉnh ḍng và Tu nghị Tỉnh ḍng [627]

2. Bề trên Tỉnh ḍng và Hội đồng Tỉnh ḍng [629]

3. Giám tỉnh, các viên chức Liên Tỉnh ḍng và các Công hội [631]

V.          Quản trị Địa phương [636]

1. Bề trên Địa phương và Hội đồng [636]

2. Tu nghị và Công hội Địa phương [639]

VI.        Quản trị các tài sản [641]

 

 

Phần V

Các Qui tắc Pháp lư Bổ sung về Luật chung và Luật riêng

 

I.           Việc thu nhận vào Ḍng [701]

1. Các điều kiện để nhận vào Tập viện [701]

2. Các điều kiện để được Tuyên khấn [707]

3. Các qui định về quyền sở hữu [710]

II.          Việc rời khỏi Ḍng [715]

1. Ngoại vi hóa [715]

2. Rời khỏi Ḍng [716]

3. Việc thải hồi [720]

III.         Một số Quyền lợi và Nhiệm vụ [731]

 

 

·  Phần kết

·  Thuật ngữ

 

· * - Dấu hoa thị trước một đoạn văn của luật chỉ đạo được hiểu là tổng tu nghị không thể thay              đổi đoạn văn này ngoài sự chấp thuận của Ṭa thánh.

· HP - Chỉ đoạn hiến pháp hay luật chỉ đạo (ví dụ HP 415).

· GL - Chỉ mă số của giáo luật (ví dụ GL 645.6).